Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Podnikající fyzická osoba Martin Plšek (dále jen "Provozovatel"), se sídlem Třebovská 966/5, Mohelnice 789 85, IC: 61572004, DIC: CZ7111144260  je provozovatelem internetového aukčního portálu OldtimersAuction.com, který slouží ke zprostředkování obchodních transakcí mezi Prodávajícími a Kupujícími v internetové aukci.

1.2. Provozovatel vydává tyto Obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi Provozovatelem a právnickými a fyzickými osobami, které využívají služeb Provozovatele v souladu se Smlouvou (dále jen „Uživatelé“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy uzavírané mezi Provozovatelem a Uživateli. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek má přednost Smlouva.

1.3. Veškeré výrazy používané nebo definované ve Smlouvě mají v těchto Obchodních podmínkách stejný význam.

1.4. Nápověda systému OldtimersAuction.com (dále jen "Nápověda") je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné. 

1.5. Obsah umístěný na internetových stránkách OldtimersAuction.com podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí různých technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu OldtimersAuction.com je nepřípustný.

1.6. Komodity nabízené prodávajícím nesmí být mladší r.v. 1982 včetně, vyjímku tvoří repliky dílů, literatura a modely, které musí být pouze historického typu (modely originálních strojů vyrobené do r.v. 1982), výroba těchto modelů může být mladší.

2. Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

2.1. Uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je nutnou podmínkou k tomu, aby Uživatelé mohli prostřednictvím webových stránek Provozovatele OldtimersAuction.com nabízet, prodávat a kupovat Zboží a využívat další služby poskytované Provozovatelem. Od okamžiku uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn využívat služeb poskytovaných Provozovatelem a ve stanovených případech platit za jejich poskytování odměnu stanovenou v platném ceníku Provozovatele, který je umístěný viditelně na webových stránkách www.oldtimersauction.com/cenik.

2.2. Podmínkou pro využívání služeb Provozovatele je registrace Uživatele na webových stránkách OldtimersAuction.com. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře Uživatelem, který se nachází na webových stránkách OldtimersAuction.com, a souhlasem s Obchodními podmínkami Provozovatele. Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami Uživatelem je považováno za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu Uživatele Provozovatelem, tj. potvrzením registrace Uživatele. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. Registrace Uživatele je dobrovolná.

2.3. Platnou registraci a uzavření Smlouvy potvrdí Provozovatel zasláním e-mailové zprávy a ověřovacího kódu na adresu uvedenou při registraci. Zadáním ověřovacího kódu na webových stránkách se Uživatel stává ověřeným Uživatelem. Pouze ověřený Uživatel je oprávněn k účasti na internetové aukci, nezvolí-li zakladatel aukce jinak.

2.4. K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl vyhlášen konkurs, nebyl podán návrh na vyhlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat.

2.5. Každý Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři úplně a pravdivě následující identifikační údaje: v případě fyzické osoby jméno a příjmení, pohlaví, adresu trvalého bydliště (místa podnikání), sídla fyzické osoby – podnikatele (skutečnou adresu, nikoli P.O. Box), telefon, emailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, popř. též identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH. V případě právnické osoby budou zadány tyto identifikační údaje: obchodní firma (název právnické osoby, adresa sídla), místa podnikání právnické osoby (skutečná adresa, nikoli P.O. Box), telefon, emailovou adresu, jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat za společnost, uživatelské jméno a heslo, identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH.

2.6. V případě jakékoli změny údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu písemně či prostřednictvím elektronické pošty oznámit Provozovateli jakoukoli změnu údajů vyplněných při registraci, vstup do likvidace, vyhlášení konkurzu, podání návrhu na vyhlášení konkurzu či jakoukoli další skutečnost, která může mít vliv na schopnost Uživatele plnit závazky ze Smlouvy. Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které uvedl při vyplňování registračního formuláře. V případě porušení informací povinnosti odpovídá Uživatel za škodu podle obecně závazných právních předpisů.

2.7. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány písemně či prostřednictvím emailové pošty na poštovní či e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem z důvodu, že taková adresa není v provozu, není Uživatelem používána nebo se Uživatel na takové adrese nezdržuje.

2.8. Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno se zejména nesmí skládat z e-mailové nebo webové adresy, webové stránky, nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo práva k ochranné známce, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen udržovat své heslo v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám.

2.9. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli uživatelský účet, který umožní Uživateli užívání webových stránek a dalších služeb Provozovatele. Přes uživatelský účet je možné zakládat nové aukce, sledovat stav aukcí, aktuální cenu, nejvýše přihazujícího a statistiky návštěv aukce. Uživatelský účet je nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je učiněn úkon z uživatelského účtu, platí, že úkon učinil Uživatel.

2.10. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je na webových stránkách Provozovatele změnit. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o jejich odstranění ze systému OldtimersAuction.com.

2.11. OldtimersAuction.com je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je OldtimersAuction.com oprávněn uživatelský účet Uživatele zablokovat.

2.12. Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet
a) zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou
    dispozice vlastníka jinak omezeny,
b) neznehodnocené střelné zbraně
c) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k
   ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených
   k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv),
d) zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí
   směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

2.13. OldtimersAuction.com si vyhrazuje právo odstranit nabídku ze systému, jestliže by nabídka, prodej, koupě či užívání mohla být v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, případně by mohla mít negativní vliv na dobrou pověst OldtimersAuction.com.

3. Pravidla užívání internetového aukčního portálu OldtimersAuction.com

3.1. Prodávající je odpovědný za pravdivost a úplnost svého prohlášení. V případě nabídky či prodeje zboží či služeb porušujících zákony České republiky se Prodávající vystavuje riziku trestního stíhání. V tomto případě provede Provozovatel nutná opatření a podá podnět k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit přístup Uživatele do systému, který poruší podmínky uvedené ve Smlouvě či těchto Obchodních podmínkách. Pokud provinění Uživatele není natolik závažné, Provozovatel udělí jako výstrahu jedno napomenutí. Při obdržení 3 napomenutí, následuje automatická blokace Uživatelského účtu bez nároku uživatele na vrácení poplatků a náhradu škod.

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo použít v souladu s příslušnými zákony České republiky jednotlivé aukce Uživatelů do rozesílaných reklamních sdělení (např. Newsletter).

3.4. Uživatel zejména nesmí:
3.4.1. používat více aktivních účtů najednou za účelem vlastního obohacování přihazováním na
         vlastních aukcích
3.4.2. užívat uživatelský účet v rozporu se Smlouvou či Obchodními podmínkami, tj. např.
         zasílat nevyžádané zprávy či nabídky
3.4.3. prozradit své heslo jiným osobám. V případě porušení této povinnosti je Uživatel odpovědný
         za škodu, která mu tím vznikla
3.4.4. při registraci zadat nepravdivé či neúplné údaje nebo nefunkční e-mail
3.4.5. využívat jakkoli skryté chyby v systému a poškozovat tím Provozovatele. Pokud uživatel zjistí
         chybu v systému, která by mohla poškodit systém nebo Provozovatele, je povinen tuto chybu
         nahlásit pověřeným administrátorům OldtimersAuction.com.
3.4.6. používat v textech nabídek a diskuzích vulgární, urážlivé či jinak nevhodné výrazy nebo
         výrazy, jejichž použití by mohlo být v rozporu se zákony a předpisy ČR
3.4.7. používat jakékoliv automatické scripty vytvořené mimo systém OldtimersAuction.com, jak
         statické, tak i aktivní
3.4.8. nabízet a prodávat Zboží, jehož nabídka a prodej je v rozporu s dobrými mravy a obecně
         závaznými předpisy ČR a dále Zboží, které splňuje jednu či více z těchto podmínek:
3.4.8.1. zboží, které může být považováno za vulgární, obscénní, hanlivé, s rasistickou tématikou
            nebo propagující fašismus a nacismus, komunismus a jiné extrémní strany a hnutí
3.4.8.2. předměty, které byly navrženy za kulturní památku, národní kulturní památku apod.,
            a nejsou v oznámení o aukci patřičně označeny a nepodléhají zvláštnímu režimu podle
            zákona ČNR 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a
            nebo vývoz všech předmětů kulturní hodnoty nepodléhajících zvláštnímu režimu dle zákona
            č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
3.4.8.3. nebezpečné chemikálie a výbušniny
3.4.8.4. předměty, které jakýmkoliv způsobem porušují práva třetích osob, včetně práv k
            průmyslovému a duševnímu vlastnictví (ochranná známka, obchodní jméno, označení
            původu apod.)
3.4.8.5. neoriginální předměty (padělky), tj. předměty označené tak, že mohou být pro Kupující
            zavádějící svým původem, množstvím, kvalitou, složením, funkčností, použitím,
            příslušenstvím nebo zatajením jiných důležitých znaků zboží nebo služeb, přičemž jejichž
            použití může vést k vystavení Uživatele nebezpečí,
3.4.8.6. zboží, které bylo ukradeno, nebo jehož prodejem je porušován zákon
3.4.8.7. výbušné nebo pyrotechnické materiály
3.4.8.8. platné technické průkazy
3.4.8.9. předměty nebo texty vyzývající k šíření nenávisti, rasismu, xenofobie nebo mezinárodních
            konfliktů
3.4.8.10. předměty či materiály hanobící osoby nebo skupiny osob
3.4.8.11. hudba, filmy, software a ostatní zboží porušující autorská práva a práva související
3.4.8.12. vybavení (nástroje a software), které napomáhá porušování autorských práv
3.4.8.13. osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres
3.4.8.14. objednávkové nebo prodejní katalogy, které umožňují prodej jiného zboží s výjimkou
              sběratelských katalogů (tj. takových, ze kterých již nelze objednat zboží)
3.4.8.15. nevyplněné (prázdné) záruční listy
3.4.8.16. aktivační kódy, CD-klíče, registrační čísla nabízené bez originálních nosičů softwaru,
              ke kterému se vztahují
3.4.8.17. instrukce a adresy webových stránek, FTP serverů, které mohou obsahovat informace
              umožňující nebo usnadňující: tvorbu nebo získání nebezpečných materiálů, nelegálních 
              materiálů nebo materiálů, jejichž vlastnictví je zakázáno, nebo porušení práv nebo
              přístup k takovým materiálům
3.4.8.18. software, služby, informace
3.4.8.19. elektroronické publikace, jejichž autorem není sám prodejce.
3.4.8.20. vkládat do textu odkazy na jiné www.

3.5. Uživatel prodávající Zboží, které vyžaduje zvláštní povolení opravňující Prodávajícího k jeho prodeji, může být Provozovatelem vyzván k předložení takovéhoto oprávnění a to do druhého dne od výzvy. V případě, že tak neučiní bude příslušná Aukce zrušena.

3.6. V případě opakovaného porušení bodu 3.6. těchto Obchodních podmínek může být Uživatel zablokován. 

3.7. Prodávající kontaktuje kupujícího ve lhůtě 7 dnů ode dne skončení Aukční nabídky prostřednictvím automatického mailu zaslaného systémem OldtimersAuction.com. Má se zato, že prodávající kontaktoval kupujícího včas, i když mail není ve lhůtě doručen z důvodu na straně kupujícího (např. technické potíže, neoznámení změny mailové adresy kupujícího).

3.8. Nabídka s volbou Kup teď je veřejným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím systému, že návrh přijímá.

4. Pravidla a průběh aukce

4.1. Hlavním cílem elektronické aukce je nalézt Kupujícího ochotného zaplatit nejvyšší cenu za Zboží nabízené Prodávajícím, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Obchodních podmínkách.

4.2. Aukce je veřejná. Aukce se mohou zúčastnit všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle obecně závazných předpisů ČR oprávněny uzavírat kupní smlouvy, s výjimkou osob, které byly dočasně či trvale vyloučeny rozhodnutím Provozovatele z účasti na aukci. Provozovatel má právo zcela dle svého uvážení odmítnout účast na aukci jakékoliv osobě.

4.3. Uživatelé, tj. účastníci aukce, jsou povinni řídit se Smlouvou a Obchodními podmínkami a pokyny a rozhodnutími Provozovatele.

4.4. Před zahájením aukce je Uživatel povinen se zaregistrovat (registrace je zdarma) a sdělit Provozovateli svou pravdivou totožnost. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, vztahuje se tato povinnost na osobu oprávněnou za ni jednat. Vzhledem k tomu, že jednoznačná identifikace osob na Internetu je obtížná, nezaručuje Provozovatel identitu jednotlivých účastníků.

4.5. Prodávající je povinen umístit Zboží v kategorii resp. podkategorii, která nejvíce vystihuje dražený předmět. V případě, že Provozovatel zjistí, že Prodávající toto porušil za účelem vyšší návštěvnosti prodávaného předmětu, je oprávněn danou Aukci zrušit či přemístit do správné kategorie resp. podkategorie.

4.6. Dražitelem nesmí být Prodávající ani osoba pověřená Prodávajícím nebo jeho zástupcem k tomu, aby vydražila v aukci nabízené Zboží do vlastnictví Prodávajícího.

4.7. Po dobu konání aukce nesmějí její účastníci vyvíjet činnost, která by ohrožovala regulérnost a průběh aukce, nebo zabraňovala či znemožňovala fungování služby. V opačném případě je Uživatel povinen uhradit vzniklou škodu.

4.8. Pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené Smlouvou či Obchodními podmínkami ohledně nabídky, prodeje a koupě Zboží v aukci, tj. zejména nabízí Zboží, jehož prodej je zakázán, nesplní podmínky nabídek, poruší pravidla aukce či další povinnosti, je Provozovatel oprávněn probíhající aukci zrušit, popř. zablokovat účet uživatele.

4.9. Aukci řídí licitátor, jehož pokynů jsou Uživatelé povinni uposlechnout. Licitátorem je v případě elektronické aukce soubor software a hardware, řízený a provozovaný Provozovatelem, který zajišťuje hladký průběh aukce.

4.10. Předmět nabízený prostřednictvím aukčního portálu OldtimersAuction.com je specifikován v oznámení o aukci (založení aukce) Prodávajícím - zakladatelem aukce, který uvede přesné označení předmětu, případně i jeho příslušenství, práv a závazků na prodávaném předmětu váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu prodávaného předmětu, popis stavu, v němž se prodávaný předmět nachází, a jeho cenu dle vlastního uvážení. Ceny udané prodávajícím musí být uvedeny s DPH. Minimální výchozí (vyvolávací) cena zboží nesmí činit méně než 1,- Kč. Prodávající nese plnou odpovědnost za to, že předmět aukce splňuje dohodnuté právní i kvalitativní předpoklady a že údaje uváděné o něm jsou pravdivé.

4.11. Uživateli prodávající Zboží, které vyžaduje zvláštní povolení opravňující Prodávajícího k jeho prodeji je doporučeno toto oprávnění úvést vč. všech jeho náležitostí přímo do popisu Aukce, aby nebyl Provozovatel nucen přistoupit k výzvám a příp. sankcím vyplývající z bodu 4.8 těchto Obchodních podmínek.

4.12. Provozovatel si vyhrazuje upravit popis zboží v aukci pro jasnější orientaci.

4.13. Uživateli není dovoleno vystavit více aukcí typu zdarma na stejné zboží, v případě využití placených služeb uvedených v ceníku může vložit více aukcí na stejnou komoditu.

4.14. Cena Zboží nesmí být Prodávajícím navýšena o jakékoli další poplatky vyjma poplatků za dopravu, které musí být uvedeny v popisu Aukce a nesmí být během Aukce ani po jejím skončením navýšeny.

4.15. Uživateli je výslovně zakázáno připočítávat k ceně Zboží poplatky za zveřejnění či propagaci Aukce či toto publikovat v titulu aukce či popisu zboží.

4.16. Prodávající umístěním nabídky Zboží na OldtimersAuction.com za účelem provedení aukce činí závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na toto Zboží. Zároveň stanoví lhůtu, během které je možné návrh přijmout (doba trvání aukce). Návrh přijme a zboží vydraží ten Uživatel, který během stanovené doby trvání aukce nabídl nejvyšší cenu a splnil případné další podmínky uvedené v návrhu. V průběhu trvání aukce mohou její účastníci na nabízené zboží závazně přihazovat. Přijetí návrhu Uživatelem zaniká v okamžiku, kdy jiný Uživatel během doby trvání aukce učiní vyšší nabídku kupní ceny. Pro měření doby trvání aukce je rozhodující oficiální čas OldtimersAuction.com.

4.17. V případě, že nastane skutečnost v průběhu aukce, která znemožňuje plnění Kupní smlouvy tj. prodeje (zejména zničení či krádež věci), má prodávající nárok na zrušení celé aukce. Prodávající je povinen tuto skutečnost nahlásit Provozovateli a na žádost Provozovatele ji prokázat.

4.18. V případě standardní aukce může prodávající zrušit příhoz kupujícího (návrh na uzavření kupní smlouvy) v případě že: 
4.18.1. kupující o to sám požádal a prodávající se smazáním příhozu souhlasí
4.18.2. kupující uvedl při registraci neplatné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti
4.18.3. vyjde-li najevo skutečnost, která snižuje důvěryhodnost kupujícího

4.19. V případě sporu je prodávající povinen zrušení příhozu odůvodnit a důvody prokázat. Pokud důvod nebude Provozovatelem shledán dostačujícím, smazání příhozu se bere jako porušení obchodních podmínek.

4.20. V aukcích typu Kup Teď nelze jednotlivá oznámení o přijetí návrhu kupní smlouvy v průběhu aukce rušit.

4.21. Přihození uskutečněná během aukce jsou platná až do ukončení aukce tj. uzavření kupní smlouvy s Vydražitelem. V případě, že Prodávající oprávněně zruší příhoz Kupujícího s aktuálně nejvyšší nabídkou, stává se automaticky nejvýše přihazujícím Uživatel, který měl před zrušeným příhozem druhou nejvyšší nabídku. Prodávající není oprávněn odmítnout všechny návrhy ani si takové právo vyhradit v popisu zboží.

4.22. Právo na uzavření kupní smlouvy vzniká tomu Dražiteli, který učinil nejvyšší nabídku, na jejímž základě mu bylo toto právo licitátorem přiklepnuto. Kupní smlouva je uzavřena mezi Uživatelem - Prodávajícím a Uživatelem – Kupujícím okamžikem skončení aukce. Kupující - Dražitel, který přihodil nejvyšší nabídku (jako měřítko se bere doba ukončení aukce), se stává Vydražitelem a je povinen Zboží od Prodávajícího odkoupit za dohodnutých podmínek. Prodávající je povinen vítězi aukce zboží za vydraženou cenu prodat. Prodávající není povinen odevzdat Zboží dříve, než je zaplacena kupní cena.

4.23. Po dokončení aukce je o výsledku oběma stranám zaslán e-mail s informacemi potřebnými k jejich identifikaci a uzavření obchodu mezi nimi.

4.24. Předává-li prodávající zboží prostřednictvím pošty či jiného dopravce, nese po celou dobu přepravy nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu a kvality věci prodávající.

4.25. Vydražitel – Kupující nabývá vlastnické právo okamžikem předání nebo doručením Zboží. S přechodem vlastnického práva k předmětu aukce přechází na Kupujícího i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu aukce.

4.26. Prodávající je oprávněn nabídnout zboží za určitou cenu tak, že jej opatří vyvolávací cenou nebo cenou označením "Kup teď". Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena s tím Uživatelem, který jako první přijme takový návrh bez ohledu na jinak určenou dobu trvání aukce pro toto zboží. Přijetím návrhu označeného "Kup teď" Uživatelem aukce končí.

4.27. Prodávající a vydražitel jsou zavázáni se kontaktovat do 7 dnů od skončení aukce, tj. od uzavření kupní smlouvy. Pokud vydražitel prodávajícího do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy nekontaktuje, potom je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Přiměřeně se použijí ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

4.28. Uživatel si může zvolit také tzv. automatické přihazování. To mu umožňuje zadat maximální částku, kterou je ochoten za předmět zaplatit a systém bude v jeho nepřítomnosti automaticky přihazovat za něj, a to tak, aby příhozy byly co nejmenší, ale přitom stále vyšší než nabídky ostatních Dražitelů. Pokud cena dosáhne maximální částky zvolené Uživatelem, upozorní jej na tuto skutečnost neprodleně Provozovatel a dále se bude řídit pokyny Uživatele.

4.29. Uživatelé jsou povinni hradit své závazky k Provozovateli (provize z prodeje, poplatky za využití nadstandardních služeb, atd.) vždy řádně a včas prostřednictvím bezhotovostního převodu nebo poštovní poukázky na účet Provozovatele, či použitím obdobných mechanismů k dosažení stejných výsledků. Účet Provozovatele je vždy na internetových stránkách OldtimersAuction.com nebo ho na vyžádání Provozovatel sdělí.

4.30. Pokud se účet Uživatele dostane do neoprávněného přečerpání příp. mu nestačí prostředky, které má na uživatelském účtu k využívání služeb Provozovatele, je Uživateli dočasně zamezeno využívání těchto služeb (zejména zakládání Aukcí) až do doby, kdy Uživatel nevyrovná závazky vůči Provozovateli.

4.31. Uživatel je v prodlení s úhradou za služby a provize vůči Provozovateli v případě, že jeho účet vykazuje neoprávněné přečerpání déle jak po sobě jdoucích 14 dní (standardní doba splatnosti) a provozovatel má právo po této lhůtě vymáhat pohledávku všemi možnými a dostupnými zákonnými prostředky.

4.32. V případě nezaplacení za poskytnuté služby Uživatelem vůči Provozovateli, budou jeho závazky úrokovány sankčním poplatkem 0,05% vždy za každý den prodlení.

4.33. Provozovatel vystaví Daňový doklad pro Uživatele. Doklad zaslaný na email je bez jakéhokoli poplatku. Pokud Uživatel požádá o zaslání poštou bude účtován poplatek podle aktuálního ceníku.

4.34. Elektronická aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

4.35. Informace o aukcích, jejích podmínkách a průběhu jsou veřejnosti k dispozici bez nutnosti registrace na internetové adrese www.oldtimersauction.com.

4.36. Zvýšení hodnoty příhozu během aukční nabídky:
Aktuální cena (v Kč)  Hodnota navýšení (přihození)
       0 - 500                  5,- Kč
    501 - 1000              10,- Kč
  1001 - 5000              25,- Kč
  5001 - 10000             50,- Kč 
10001 - 999999999    100,- Kč

4.37. Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

4.38. Za účelem zviditelnění nabídky je prodávající oprávněn umístit ji na hlavní stranu (tj. do sekce Hlavní strana, ze které se vybrané nabídky zobrazují přímo na úvodní stránce www.OldtimersAuction.com) nebo na hlavní stranu kategorie (tj. na stránku obsahující zboží nabízené ve stejné kategorii, na které se zobrazují nabídky sestupně vždy podle času, který zbývá do jejich konce). Podmínky pro umístění nabídky na hlavní stranu jsou uvedeny v ceníku.

4.39. V případě, že předmětem je nabídka zboží, je prodávající povinen uvést úplný a přesný popis vystaveného zboží. Popis zboží musí být vždy uveden v českém jazyce, přičemž k němu lze připojit rovněž popis v jiném jazyce. Prodávající je oprávněn k popisu zboží připojit fotografie zboží (první zdarma), odpovídající skutečnému stavu zboží v době jeho vystavení. V případě podezření, že připojená fotografie nezobrazuje zboží odpovídající nabídce, je OldtimersAuction.com oprávněn vyžádat si od prodávajícího další fotografie vystaveného zboží. Nevyhoví-li prodávající požadavku OldtimersAuction.com na doložení dalších fotografií zboží, je OldtimersAuction.com oprávněn odstranit předmětnou nabídku ze systému.

4.40. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží jakékoliv vady. Neučiní-li tak, odpovídá prodávající kupujícímu za vady a nese rovněž náklady, které vznikly kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží.
 
4.41. Použití zvýrazňovacího nástroje pro umístění nabídky na hlavní stranu je možné pouze u nabídek, obsahujících fotografii zboží a zachycující věrně předmět nabídky za dostatečných světelných podmínek a v dostatečné kvalitě.

4.42. Neumožní-li OldtimersAuction.com Prodávajícímu využití zvýrazňovacích nástrojů, nevzniká mu nárok na uhrazení poplatku za jejich užití. V případě odstranění nabídky z hlavní stránky je OldtimersAuction.com povinný vrátit uživateli uhrazený poplatek za užití zvýrazňovacího nástroje.

4.42. Přihlašovací jméno nesmí být, mailová adresa, webová adresa nebo její část.

4.43. Název ani text aukce nesmí obsahovat webové adresy nebo jejich části, název a text aukce nesmí obsahovat název firmy. 

5. Prohlášení Provozovatele, odpovědnost za škodu a vady

5.1. Provozovatel nenabízí prostřednictvím aukčního portálu OldtimersAuction.com svůj majetek. Provozovatel při poskytování služeb působí pouze jako zprostředkovatel prodeje či koupě Zboží Uživatelů za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a Smlouvě o poskytování služeb.

5.2. Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu, bezpečnost či legálnost Zboží nebo služeb nabízených a prodávaných v aukci, stejně tak za pravdivost a úplnost popisu nabízeného Zboží.

5.3. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že Prodávající má či nemá oprávnění či schopnost prodat předmět aukce. Podobně není odpovědný za to, zda Kupující, který přihodil na předmět aukce, je či není schopen zaplatit Prodávajícímu přihozenou cenu nebo zda tuto cenu zaplatí.

5.4. Provozovatel není odpovědný za pravdivost a úplnost údajů týkající se Zboží nabízeného Uživatelem, zejména údajů týkajících se množství, jakosti, užitných vlastností a vad nabízeného zboží. Provozovatel se snaží v mezích své působnosti ověřovat údaje o zboží a činit nezbytné kroky za účelem omezení nezákonného jednání a stejně tak jednání, jež je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytování služeb. Provozovatel však neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů.

5.5. Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou tím, že nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to z jakéhokoliv důvodu.

5.6. Provozovatel není odpovědný za škodu způsobenou vadami Zboží prodaného prostřednictvím OldtimersAuction.com. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou jedním Uživatelem druhému mohou Uživatelé uplatňovat pouze mezi sebou. Nároky z vad Zboží prodaného prostřednictvím webových stránek OldtimersAuction.com nelze uplatňovat prostřednictvím Provozovatele.

5.7. Provozovatel poskytuje elektronickou aukci a její služby bez jakýchkoli záruk. Veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky ze strany Provozovatele jsou tímto vyloučeny.

5.8. Veškeré reklamace a záruky řeší Kupující (Vydražitel) s Prodávajícím.

6. Změny obchodních podmínek

6.1. Obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy o poskytování služeb a tvoří část jejího obsahu.

6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky jednostranně změnit a to jejich zveřejněním na OldtimersAuction.com

6.3. V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu o poskytování služeb vypovědět do 14 dní od jejich zveřejnění. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu v této lhůtě, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

7. Účinnost

7.1. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2012.


Statistiky aukcí
Počet aukcí: 2
Počet Kup teď: 0
Počet celkem: 2
Statistika návštěvnosti
Návštěvníků on-line: 2
Návštěv za 24 hod: 86
Návštěv za týden: 551
Naše projekty
Reklama
bottom