Smlouva o poskytování služeb OldtimersAuction.com

Smlouva

Smluvní strany

podnikající fyzická osoba Martin Plšek, se sídlem Třebovská 966/5, Mohelnice 789 85, IC: 61572004, DIC: CZ7111144260  je provozovatelem internetového aukčního portálu OldtimersAuction.com, který slouží ke zprostředkování obchodních transakcí mezi Prodávajícími a Kupujícími v internetové aukci. (dále jen "Provozovatel")

a

Uživatel internetového aukčního portálu, který vyplnil registrační formulář (dále jen „Uživatel“)

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen "Smlouva"), v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Definice pojmů

V této Smlouvě a její příloze (tak, jak jsou tyto pojmy dále definovány) budou mít následující výrazy tento význam:

"OldtimersAuction.com" je internetový aukční server, provozovaný Provozovatelem, který slouží k nabídce a prodeji zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, které jsou nedílnou přílohou této Smlouvy.

"Provozovatel" je podnikající fyzická osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy, která organizuje internetovou aukci a provozuje internetový aukční portál OldtimersAuction.com. Provozovatel aukčního portálu OldtimersAuction.com je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze 7, Plk. Sochora 27, PSČ 170 00.

"Uživatel" je fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila registrační formulář OldtimersAuction.com a účastní se aukcí jako kupující nebo prodávající.

"Prodávající" je Uživatel, který v aukci nabízí své zboží a snaží se jej prodat za co nejvyšší cenu.

"Kupující" je Uživatel, který v aukci poptává zboží nabízené Prodávajícím a snaží se jej získat za co nejnižší cenu. V internetové aukci také Dražitel, pokud alespoň jednou přihodil, nicméně aukce ještě neskončila a dražené zboží ještě není jeho, nebo Vydražitel, pokud aukce již skončila a on dal poslední nabídku, která byla licitátorem přijata, tj. Uživatel, který zvítězil ve standardní aukci. V internetové aukci s volbou "Kup Teď" je Vydražitelem Uživatel, který jako první přistoupí na návrh prodeje za pevnou cenu, tj. cenu "Kup Teď".

"Zboží" je pro účely této Smlouvy věc nebo služba, které mohou být předmětem aukce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

"Aukční položka" je Zboží, které se nabízí v aukci ke koupi či prodeji a je draženo.

"Vyvolávací cena" je nejnižší cena, za niž je Prodávající ochoten aukční položku prodat. Jejím potvrzením je zároveň aukce zahájena.

"Prodejní cena" je obecně definována jako součet vyvolávací ceny a příhozu Kupujícího, který nabídl nejvyšší cenu.

"Nejnižší příhoz" je nejmenší částka, o niž je možné zvýšit vyvolávací cenu.

"Příklep" oznamuje ukončení aukce.

"Ceník" seznam poplatků za vložení aukce a provize s prodeje, uvedené ceny jsou včetně 20% DPH viz Ceník

2. Obecná ustanovení

2.1 Internetový aukční portál OldtimersAuction.com je softwarová aplikace umístěná na adrese www.oldtimersauction.com, která slouží Uživatelům, kteří s Provozovatelem uzavřeli tuto Smlouvu způsobem dále uvedeným, k účasti v internetových aukcích v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí. Prostřednictvím internetového aukčního portálu OldtimersAuction.com lze nakupovat a prodávat Zboží.

2.2 Internetový aukční portál OldtimersAuction.com je zřízen, provozován a organizován Provozovatelem. Jeho úkolem je zprostředkování transakcí mezi Prodávajícími a Kupujícími. Veškeré obchodní transakce mezi Prodávajícími a Kupujícími jsou zcela v režii těchto dvou stran. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za škodu vzniklou Kupujícím či Prodávajícím v souvislosti s těmito transakcemi.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Na základě této Smlouvy poskytuje Provozovatel Uživatelům prostor na svých webových stránkách OldtimersAuction.com k užívání, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

3.2 Rozsah poskytovaných služeb může být Provozovatelem omezen způsobem uvedeným v této Smlouvě nebo Obchodních podmínkách.

3.3 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli podmínky uvedené v této Smlouvě nebo Obchodních podmínkách  změnit.

4. Registrace Uživatele a uzavření Smlouvy

4.1 Uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je nutnou podmínkou k tomu, aby Uživatelé mohli prostřednictvím webových stránek Provozovatele OldtimersAuction.com nabízet, prodávat a kupovat Zboží a využívat další služby poskytované Provozovatelem. Od okamžiku uzavření Smlouvy je Uživatel oprávněn využívat služeb poskytovaných Provozovatelem a ve stanovených případech platit za jejich poskytování odměnu stanovenou v platném Ceníku Provozovatele.

4.2 Podmínkou pro využívání služeb Provozovatele je registrace Uživatele na webových stránkách OldtimersAuction.com. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře Uživatelem, který se nachází na webových stránkách OldtimersAuction.com, a souhlasem s Obchodními podmínkami Provozovatele. Odeslání registračního formuláře a vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami Uživatelem je považováno za návrh Uživatele na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu Uživatele Provozovatelem, tj. potvrzením registrace Uživatele. Na uzavření Smlouvy není právní nárok. Registrace Uživatele je dobrovolná.

4.3 Platnou registraci a uzavření Smlouvy potvrdí Provozovatel zasláním e-mailové zprávy a ověřovacího kódu na adresu uvedenou při registraci. Zadáním ověřovacího kódu na webových stránkách se Uživatel stává ověřeným Uživatelem. Pouze ověřený Uživatel je oprávněn k účasti na internetové aukci.

4.4 K registraci jsou oprávněny pouze zletilé fyzické osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a právnické osoby, na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurs, nebyl podán návrh na prohlášení konkursu nebo které nejsou v likvidaci. Registraci právnické osoby smí provést pouze osoba oprávněná za ni jednat.

4.5 Každý Uživatel je povinen při registraci vyplnit v registračním formuláři úplně a pravdivě následující identifikační údaje: v případě fyzické osoby jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště (místa podnikání), sídla fyzické osoby – podnikatele (skutečnou adresu, nikoli P.O. Box), telefon, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, popř. též identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH. V případě právnické osoby budou zadány tyto identifikační údaje: obchodní firma (název právnické osoby), adresa sídla - místa podnikání právnické osoby (skutečná adresa, nikoli P.O. Box), telefon, emailovou adresu, jméno a příjmení osoby (osob) oprávněné jednat za společnost, uživatelské jméno a heslo, identifikační číslo a DIČ a údaj o plátci DPH.

4.6 Uživatel souhlasí s tím, že veškerá oznámení mu budou zasílány písemně či prostřednictvím e-mailové pošty na poštovní či e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Provozovatel neodpovídá za následky spojené s nedoručením oznámení na adresu uvedenou Uživatelem uvedenou z důvodu, že taková adresa není v provozu, není Uživatelem používána nebo se Uživatel na takové adrese nezdržuje.

4.7 Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno se zejména nesmí skládat z e-mailové nebo webové adresy, nesmí porušovat práva třetích osob, zejména práva na ochranu jména, firmy nebo práva k ochranné známce, a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen udržovat své heslo v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

4.8 Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli uživatelský účet, který umožní Uživateli užívání webových stránek a dalších služeb Provozovatele. Přes uživatelský účet je možné zakládat nové aukce, sledovat stav aukcí, aktuální cenu, nejvyššího přihazujícího. Uživatelský účet nepřevoditelný na třetí osoby. Pokud je učiněn úkon z uživatelského účtu, platí, že úkon učinil Uživatel. Uživatel je oprávněn vlastnit více než jeden uživatelský účet, je-li shledán jako důvěryhodný.

4.9 Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je na webových stránkách Provozovatele změnit. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o odstranění ze systému OldtimersAuction.com.

5. Souhlas s nakládáním s osobními údaji

5.1 Provozovatel aukčního portálu je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů v postavení správce osobních údajů Uživatelů. Provozovatel shromažďuje a zpracovává údaje o Uživatelích, které jsou potřebné pro poskytování služeb dle této Smlouvy. Provozovatel se zavazuje chránit bezpečnost osobních údajů Uživatelů před neoprávněným přístupem a činit nezbytná opatření k ochraně osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje může Provozovatel zpřístupnit pouze se souhlasem subjektu osobních údajů nebo v případech stanovených touto Smlouvou či platnými právními předpisy ČR.

5.2 Uživatel uzavřením Smlouvy a souhlasem s Obchodními podmínkami vyjadřuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů, tj. zejména v případě fyzické osoby jména a příjmení, adresy trvalého bydliště (místa podnikání) sídla, telefonu a e-mailové adresy, v případě právnické osoby její obchodní firmy (názvu, sídla) místa podnikání, telefonu a e-mailové adresy, jména a příjmení osob oprávněných jednat za právnickou osobu, a dalších údajů, které Uživatel Provozovateli sdělí nebo zpřístupní.

5.3 Provozovatel je oprávněn poskytnout, výhradně za účelem plnění této Smlouvy, Prodávajícímu během aukce nebo po jejím ukončení údaje o Uživateli – Kupujícím, včetně jeho jména a příjmení, e-mailové adresy, místa trvalého či přechodného bydliště a telefonního čísla.

5.4 Po řádném ukončení aukce je Provozovatel oprávněn sdělit kontaktní údaje Kupujícího Prodávajícímu a naopak.

5.5 Souhlas s nakládáním s osobními údaji je udělován na dobu neurčitou a Uživatel jej může kdykoliv odvolat. Odvolá-li Uživatel svůj souhlas, je Provozovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.

6. Odměna za služby OldtimersAuction.com

6.1 Uživatel – Prodávající se zavazuje za využívání služeb Provozovatele platit poplatky, jejichž výše je stanovena v Ceníku, umístěném na webových stránkách OldtimersAuction.com. Uživatel je povinen platit Provozovateli provizi z prodané aukce, která je stanovena z konečné částky prodané aukce dle platného Ceníku umístěného na stránkách
OldtimersAuction.com a dále jsou zpoplatněny doplňkové služby (zvýrazňování nabídek apod.). Ceník může být Provozovatelem jednostranně změněn.

6.2 Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Poplatky za služby jsou splatné okamžikem, kdy se uživatel dostane do nepovoleného debetu. Viz obchodní podmínky bod: 4.30., 4.31., 4.32.

7. Ukončení Smlouvy

7.1 Uživatel i Provozovatel mohou od Smlouvy odstoupit, a to v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Podstatným porušením povinností ze strany Uživatele se rozumí zejména neplnění závazků k úhradě ceny za služby, porušování pravidel aukce či jednání hrubě poškozující Provozovatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.2 Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu Provozovatele resp. adresu Uživatele uvedenou v registračním formuláři. Uživatel je Smlouvu oprávněn vypovědět rovněž v případě změny Obchodních podmínek, a to v době do 14 dnů od jejich doručení Uživateli. V případě, že Uživatel Smlouvu v této době nevypoví, má se zato, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí.

7.3 Veškeré úkony učiněné po dobu trvání Smlouvy zůstávají v případě ukončení Smlouvy nadále v platnosti. Aktuální nabídky Uživatele jsou platné i po ukončení Smlouvy. Povinnost Uživatele platit poplatky za služby není ukončením Smlouvy dotčena.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky a Ceník služeb - Provizní podmínky, dále jen Ceník, které mohou být měněny Provozovatelem i bez souhlasu Uživatele, a to jejich zveřejněním na OldtimersAuction.com a doručením na adresu Uživatele, kterou uvedl v registračním formuláři, a to nejpozději 14 dnů před jejich účinností. V případě, že Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět.

8.2 Uživatelé souhlasí s tím, že všechna autorská práva a práva duševního a průmyslového vlastnictví související s poskytováním služeb dle této Smlouvy, jsou vlastnictvím Provozovatele.

8.3 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s prováděním této Smlouvy.

8.4 Provozovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu. O této skutečnosti bude Uživatel vyrozuměn.

8.5 Pokud v důsledku změny právních předpisů nebo jejich závazného výkladu dojde k tomu, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným (a zároveň taková neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude Případem neplnění závazků nebo Jiným výpovědním důvodem), nebude taková neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení mít v nejvyšší dovolené míře vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují neprodleně zahájit jednání o nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení této Smlouvy jiným ustanovením, platným, účinným a vymahatelným, s co neobdobnějším ekonomickým obsahem.

8.6 Veškerá oznámení či jiné úkony učiněná Uživatelem musí mít být zaslány Provozovateli v písemné formě nebo ve formě e-mailu. Kontaktní adresa Provozovatele je vždy veřejně přístupná na internetové adrese www.oldtimersauction.com

8.7 Není-li sjednáno jinak, může být Smlouva měněna či doplňována pouze dodatky ke Smlouvě uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.8 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli spory vzniklé mezi smluvními stranami, budou řešeny soudní cestou, nebudou-li vyřešeny mimosoudním urovnáním.

8.9 Tato Smlouva je uzavřena v jazyce českém, přičemž může být přeložena i do dalších jazyků. V případě nesouladu českého znění této Smlouvy s pořízeným překladem má přednost české znění Smlouvy.

8.10 Smlouva je uzavřena projevem vůle smluvních stran být vázán Smlouvou způsobem popsaným v této Smlouvě.

Příloha: Obchodní podmínky, Ceník služeb - Provize z prodeje.


Statistiky aukcí
Počet aukcí: 2
Počet Kup teď: 0
Počet celkem: 2
Statistika návštěvnosti
Návštěvníků on-line: 2
Návštěv za 24 hod: 86
Návštěv za týden: 552
Naše projekty
Reklama
bottom